پنجشنبه 4 مرداد 1403   04:06:44
پورتال آمارپورتال آمار
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 787632
تعداد بازديد از سايت: 132525367
تعداد بازديد زيرپورتال: 787632
اين زيرپورتال امروز: 18
در امروز: 5663
اين صفحه امروز: 18
پنجشنبه 10 تير 1389
آمار و اطلاعات و گزارش عملکرد
مديريت امور اداري

براي مشاهده آمار و اطلاعات هر بخش روي نام آن کليک کنيد

اداره کارگزيني : شامل آمار اعضاي هيأت علمي، آمار کارکنان رسمي، قراردادي و بخش خصوصي، آمار جذب و استخدام و خروج از خدمت، آمار عملکرد حضور و غياب و ...

اداره تعاون و رفاه : شامل آمار فعاليتها و خدمات ارائه شده به اساتيد و کارکنان دانشگاه قم

دبيرخانه مرکزي :
شامل آمار مکاتبات اداري صادره و وارده و دريافت و ارسال انواع محموله هاي پستي

اداره امور عمومي :
شامل آمار و اطلاعات تجهيزات و امکانات موجود در بخش پشتيباني دانشگاه و گزارش عملکرد واحدهاي تابعه اداره امور عمومي
     (کارپردازي     -   انبار    -     نظارت بر امور قراردادها )


اداره کارگزيني


آمار اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم

مرتبه علمي

مربي

استاديار

دانشيار

استاد

جمع

جنسيت

دانشکده

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

ادبيات و علوم انساني

9

13

22

5

29

34

0

3

3

0

0

0

14

45

59

الهيات و معارف اسلامي

0

1

1

13

27

40

1

8

9

0

3

3

14

39

53

حقوق

0

2

2

0

25

25

0

0

0

0

0

0

0

27

27

مديريت و اقتصاد

0

5

5

1

7

8

0

0

0

0

0

0

1

12

13

علوم پايه

2

6

8

9

39

48

0

4

4

0

0

0

11

49

60

فني مهندسي

3

12

15

0

16

16

0

0

0

0

0

0

3

28

31

جمع

14

39

53

28

143

171

1

15

16

0

3

3

43

200

243


آمار کارکنان دانشگاه قم

نوع استخدام

رسمي

پيماني

قراردادي

قانون کار

جمع

جنسيت

مدرک تحصيلي

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع کل

کمتر از ديپلم

1

0

1

0

0

0

1

0

1

16

0

16

18

0

18

ديپلم

15

1

16

0

0

0

45

13

58

7

2

9

67

16

83

فوق ديپلم

9

4

13

0

0

0

23

7

30

2

6

8

34

17

51

ليسانس

22

7

29

5

4

9

93

47

140

0

0

0

120

58

178

فوق ليسانس

17

4

21

1

0

1

20

6

26

0

0

0

38

10

48

جمع

64

16

80

6

4

10

182

73

255

25

8

33

277

101

378
آمار ورود به خدمت کارکنان و اعضاي هيأت علمي
آمار بازنشستگان دانشگاه قم

کارگزيني کارکنان (غير هيأت علمي)
اداره تعاون و رفاه

تسهيلات بانکي


1) معرفي وام خودرو

تعداد و مبلغ تسهيلات خودرو اخذ شده توسط کارکنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم

مبلغ تسهيلات خودرو

سال

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

5 ميليون تومان

تعداد

مبلغ

7 ميليون تومان

تعداد

مبلغ

15 ميليون تومان

تعداد

مبلغ


2) معرفي وام لوازم خانگي

تعداد و مبلغ تسهيلات لوازم خانگي و خريد کالا اخذ شده توسط کارکنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم

مبلغ تسهيلات

سال

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

2 ميليون تومان

تعداد

مبلغ

3 ميليون تومان

تعداد

مبلغ

4 ميليون تومان

تعداد

مبلغ

15 ميليون تومان

تعداد

مبلغ3) معرفي وام قرض الحسنه

تعداد و مبلغ تسهيلات قرض الحسنه اخذ شده توسط کارکنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم

مبلغ تسهيلات

سال

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

500 هزارتومان

تعداد

مبلغ

1 ميليون تومان

تعداد

مبلغ

2 ميليون تومان

تعداد

مبلغ


4) معرفي وام حج عمره

خدمات بيمه

بيمه بدنه و شخص ثالث خودرو

تعداد کارکنان و اعضاي هيأت علمي معرفي شده جهت دريافت بيمه بدنه و شخص ثالث دانشگاه قم

مبلغ تسهيلات

سال

1392

1391

1390

1389

1388

بيمه بدنه شخص ثالث

کارمند

هيأت علمي

ساير پرسنل


بيمه تکميلي

عنوان

سال

1392

1391

1390

1389

1388

تعداد افراد متقاضي بيمه تکميلي

کارمند

هيأت علمي

کل افراد معرفي شده (سرپرست و تحت تکفيل) جهت بيمه تکميلي

کارمند

هيأت علمي

کل مبلغ پرداخت شده بابت بيمه تکميلي

کل مبلغ دريفات شده از بيمه تکميلي


تعويض دفترچه بيمهخدمات فرهنگي ورزشي

تهيه بليط استخر

عنوان

سال

1392

1391

1390

1389

1388

تعداد کل بليط استخر توزيع شده

کارمند

هيأت علمي

کل مبلغ دريافتي از کارکنان بابت بليطهاي استخر

کارمند

هيأت علمي

کل مبلغ قرارداد با استخر


اردوهاي يکروزه و برنامه هاي تيم کوهنوردي


کمک هزينه سفر مشهد مقدس

عنوان

سال

1392

1391

1390

1389

1388

تعداد افراد متقاضي جهت سفر مشهد

کارمند

هيأت علمي

کل افراد معرفي شده (سرپرست و تحت تکفيل) جهت سفر مشهد

کارمند

هيأت علمي

کل مبلغ پرداختي دانشگاه

کارمند

هيأت علمي

مبلغ پرداختي توسط کارکنان دانشگاه

کارمند

هيأت علمي


عتبات عاليات و حج عمره

عنوان

سال

1392

1391

1390

1389

1388

تعداد افراد اعزام شده به عتبات

کارمند

هيأت علمي

کل هزينه ثب نام عتبات

کارمند

هيأت علمي

تعداد افراد معرفي شده جهت ثبت نام حج عمره

کارمند

هيأت علميهزينه ورزشي سال 89

هدايا و بن غيرنقدي کارکنان

هديه عيد فطر، روز کارمند، روز زن ، عيد غدير و قربان،دهه فجر

کارت خريد تجارت

توزيع سبد غيرنقدي کالا ماه رمضان و عيد نوروز

عنوان

سال

1392

1391

1390

1389

1388

تعداد افراد دريافت کننده بن ماه رمضان

کارمند

هيأت علمي

بخش خصوصي

کل هزينه دانشگاه جهت اعطاي بن ماه رمضان

کارمند

هيأت علمي

بخش خصوصي

تعداد افراد دريافت کننده بن عيد نوروز

کارمند

هيأت علمي

بخش خصوصي

تعداد افراد دريافت کننده بن عيد نوروز

کارمند

هيأت علمي

بخش خصوصي


تسهيلات خريد از فروشگاهها


انعقاد قرارداد با فروشگاه زنجيره اي رفاه

انعقاد قرارداد با فروشگاه ايران مرينوس

انعقاد قرارداد با فروشگاه حريرپوشان

انعقاد قرارداد با صدرا سيستم

انعقاد قرارداد با فروشگاههاي لوازم خانگي (پوشکان، ... )مهد کودک
دبيرخانه مرکزي

اداره امور عمومي


  • کارپردازي
  • انبار
گزارش عملکرد سال تحصيلي 87-86 انبار دانشگاه قم

عنوان فعاليت

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

الصاق برچسب اموال غيرمصرفي

90

50

130

80

40

30

150

520

100

60

80

50

ثبت اموال مصرفي

200

150

100

50

30

40

80

300

200

100

120

150

صدور فرم شماره 16

5

20

14

8

4

7

4

8

4

7

3

4

صدور فرم خروج کالا

17

13

23

2

12

10

7

17

12

5

6

12

صدور فرم ورود کالا

7

8

10

3

8

6

3

10

7

3

3

7


گزارش عملکرد سال تحصيلي 87-86 انبار دانشگاه قم به تفکيک نيمسال

عنوان فعاليت

نيمسال اول

نيمسال دوم

تابستان

الصاق برچسب شماره13 اموال غيرمصرفي

370

820

190

ثبت اموال مصرفي

515

635

370

صدور فرم شماره 16

49

25

14

صدور فرم خروج کالا

61

52

23

صدور فرم ورود کالا

32

30

13
  • نظارت بر امور قراردادهاتعداد بازديد اين صفحه: 17922
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

پورتال آمار دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما