سه‌شنبه 14 آذر 1402   14:37:41
معاونت پژوهش و فناوری
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1042834
تعداد بازديد از سايت: 126956572
تعداد بازديد زيرپورتال: 1134227
اين زيرپورتال امروز: 81
در امروز: 8830
اين صفحه امروز: 76
اولویت های پژوهشی تحت حمایت سازمان ها
1394/5/13 سه‌شنبه فهرست اولويت هاي پژوهشي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور از ابتداي سال ۱۳۹۴ اولويت هاي پژوهشي در ۱۲ محور ارائه مي شود که هر يک شامل ۳ تا ۱۲ موضوع مي باشد. براساس اولويت هاي سازماني موضوعات مطرح شده در هر محور به دو دسته اولويت اوليه و ثانويه نيز تقسيم بندي شده اند. لازم به ذکر است ترتيب فهرست بندي محورها بيانگر اولويت موضوعي آنها نيست ولي ترتيب موضوعات طرح شده در هر محور بيانگر اولويت آنها مي باشد و در انتخاب پروپوزال ها تعيين کننده خواهد بود.

٫1 بازگشت به زندان

۱٫۱٫ اولويت هاي اوليه

۱٫۱٫۱٫ فراتحليل پژوهش هاي صورت گرفته پيرامون عوامل مؤثر بر بازگشت به زندان

۱٫۱٫۲٫ مطالعه تطبيقي پژوهش هاي صورت گرفته در استان ها پيرامون بازگشت به زندان.

۱٫۱٫ اولويت هاي ثانويه

۱٫۱٫۱٫ نقش آموزش هاي دروني زندان (اعم از مهارتي، عقيدتي، روانشناختي) بر عدم بازگشت به زندان

۱٫۱٫۲٫ علت يابي فرهنگي بازگشت به زندان بعد از ترخيص زنداني

۱٫۱٫۳٫ علت يابي اقتصادي بازگشت به زندان بعد از ترخيص زنداني

۱٫۱٫۴٫ نقش حمايت و پيگيري بعد از ترخيص در عدم بازگشت به زندان

۱٫۱٫۵٫ شناخت اثر زمينه هاي هويت يابي (شکل گرفتن هويت) درون و بيرون زندان بر بازگشت به زندان

۱٫۱٫۶٫ فراتحليل پژوهش هاي صورت گرفته پيرامون بوم شناختي زندانيان (مرزبندي نواحي شهري بر مبناي تراکم، تنوع و تکرار جرايم زندانيان)

۱٫۱٫۷٫ بسترهاي طرد اجتماعي زندانيان زن و اثر آن بر چرخه ي بازگشت به زندان

 ۲٫ قضايي و اجراي احکام 

۲٫۱٫ اولويت هاي اوليه

۲٫۱٫۱٫ موانع و مواهب اجراي طرح طبقه بندي کامل زندانيان
۲٫۱٫۲٫ مطالعات جرم شناسي در جهت طبقه بندي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري
۲٫۲٫ اولويت هاي ثانويه
۲٫۲٫۱٫ تيپولوژي قربانيان جرايم و شناخت زمينه هاي جرم زاي مرتبط با قربانيان.
۲٫۲٫۲٫ شيوه هاي حمايت از محکومان زن در فرآيند کيفري اجراي مجازات حبس در ايران
۲٫۲٫۳٫ شناخت جرايم نوپديد و تغيير الگوي گرايش هاي مجرمانه

۳٫ اختلالات رواني

۳٫۱٫ اولويت هاي اوليه

۳٫۱٫۱٫ ارائه برنامه اي راهبردي براي تدوين نظام جامع بهداشت روان زندانيان
۳٫۱٫۲٫ زمينه هاي روانشناختي خودزني و خودکشي و راهبردهاي روانشناختي مقابله با آن
۳٫۱٫۳٫ فراتحليل پژوهش هاي موجود پيرامون اثربخشي نوع درمان و پيشنهاد مؤثرترين درمان براي زندانيان دچار اختلالات رواني
۳٫۱٫۴٫ حيات جنسي زندانيان: آسيب ها و راهکارها

۳٫۲٫ اولويت هاي ثانويه

۳٫۲٫۱٫ تيپولوژي اختلالات رواني در بين زندانيان
۳٫۲٫۲٫ آسيب شناسي فعاليت مراکز مشاوره و روان درماني در زندان هاي کشور
۳٫۲٫۳٫ زمينه هاي محيطي خودزني و خودکشي (اعم از محرک¬هاي خشن، فضاي فيزيکي، تغذيه، امنيت رواني و ساير شاخص هاي مرتبط با کيفيت زندگي) و راهکارهاي مقابله با آن

۴٫ تخلفات درون زندان اعم از قانونگريزي، رفتار مجرمانه، خشونت و…

۴٫۱٫ اولويت هاي اوليه

۴٫۱٫۱٫ سنخ شناسي و علل رفتارهاي هنجارشکنانه زندانيان و راهکارهاي مقابله با آن.
۴٫۱٫۲٫ سنخ شناسي تخلفات کارکنان زندان (و نيروهاي وظيفه) و راهکارهاي مقابله با آن.
۴٫۱٫۳٫ شناخت قدرت هاي غير رسمي حاکم بر زندان و زمينه هاي آسيب زاي آن.و راهکارهاي مقابله.

۴٫۲٫ اولويت هاي ثانويه

۴٫۲٫۱٫ شناخت الگوي تعامل پرسنل زندان (اعم از خدمات، سرباز وظيفه و…) با زندانيان و اثر آن بر هنجارشکني درون زندان و راهکارهاي مقابله با آن.
۴٫۲٫۲٫ شناخت خرده  فرهنگ هاي حاکم بر زندان و راهکارهاي بهره برداري يا مقابله با آنها
۴٫۲٫۳٫ الگوهاي مقاومت زندانيان در برابر هنجارهاي زندان

۵٫ مسائل مربوط به خانواده زندانيان

۵٫۱٫ اولويت هاي اوليه

۵٫۱٫۱٫ ارائه الگويي براي ارتباط زندانيان با خانواده¬هاي خود در حين حبس (اعم از ملاقات، مرخصي و…) با نظر به موانع بورکراتيک.
۵٫۱٫۲٫ اثر مکانيسم هاي کنترل خانوادگي بر عدم بازگشت مجدد به زندان
۵٫۱٫۳٫ آسيب شناسي چرخه هاي حمايتي زندان پيرامون خدماتي که به زندانيان و خانواده¬هاي آنان ارائه مي گردد.

 ۵٫۲٫ اولويت هاي ثانويه

۵٫۲٫۱٫ زمينه ها و علل طرد اجتماعي خانواده زندانيان و پيامد هاي آن و راهکارهاي کاهش آسيب
۵٫۲٫۲٫ اثر حبس بر ساختار خانواده¬ي زندانيان و راهکارهاي کاهش آسيب
۵٫۲٫۳٫ الگوي حيات اقتصادي خانواده زندانيان
۶٫ سلامت و بهداشت

۶٫۱٫ اولويت هاي اوليه

۶٫۱٫۱٫ آسيب شناسي وضع موجود خدمات بهداشتي و ارائه مدل مطلوب براي بهداشت و سلامت زندانيان
۶٫۱٫۲٫ شاخص هاي بهداشتي و درماني زندان در شرايط موجود (اعم از فضا، تعداد زندانيان، تعداد پزشکان، بهياران و…) و مقايسه آن با استانداردهاي ملي و جهاني.

۶٫۲٫ اولويت هاي ثانويه

۶٫۲٫۱٫ ارزيابي فرهنگ بهداشت و سلامت در بين زندانيان و پرسنل زندان با نظر به استانداردها
۶٫۲٫۲٫ ارزيابي وضعيت اجراي ايمني و بهداشت کار زندانيان شاغل در زندانها

۷٫ مواد مخدر و اعتياد

۷٫۱٫ اولويت هاي اوليه

۷٫۱٫۱٫ شناخت زمينه هاي ورود مواد به درون زندان و ارائه الگوي مقابله با آن
۷٫۱٫۲٫ مقايسه مدل ها و روش هاي درمان اعتياد در زندان ها (اجتماعات درمان مدار TC، متادون درماني MMT، انجمن معتادان گمنام NA و … ) وارائه مدل بهينه
۷٫۱٫۳٫ عوامل مستعد کننده ي روي آوردن به مصرف مواد و سيگار (با تمرکز بر زندانياني که پيش از زندان اعتياد نداشته اند) و راهکارهاي مقابله با آن

۷٫۱٫۴٫ کارآمدي ها و ناکارآمدي هاي نظام زندان در پيشگيري از جرايم مرتبط با مواد
۸٫ اعتقادي و تربيتي

۸٫۱٫ اولويت هاي اوليه

۸٫۱٫۱٫ شناخت الگوهاي دينداري زندانيان و ارائه راهبرد آموزش ديني با نظر به وضع موجود
۸٫۱٫۲٫ فراتحليل مطالعات انجام گرفته پيرامون دينداري در بين زندانيان
۸٫۱٫۳٫ فراتحليل مطالعات انجام گرفته پيرامون برنامه هاي فرهنگي و تربيتي اجرا شده در زندان
۸٫۱٫۴٫ آسيب شناسي الگوهاي آموزشي موجود در زندان و مقايسه  آن با استانداردهاي ملي و بين المللي و ارائه الگوي مطلوب.

۸٫۲٫ اولويت هاي ثانويه

۸٫۲٫۱٫ شناخت ناکارآمدي هاي آموزشي در مهارت آموزي زندانيان (بي تأثير بودن بر زندگي بعد از ترخيص)
۸٫۲٫۲٫ ارزيابي تأثير آموزش هاي مهارتي بر سلامت رفتاري زندانيان
۸٫۲٫۳٫ اثر آموزش هاي درون زندان بر حيات اقتصادي زندانيان پس از ترخيص
۸٫۲٫۴٫ اثر آموزش زمينه هاي عرفاني دينداري بر سلامت رفتاري زندانيان
۸٫۲٫۵٫ شناخت محدوديت هاي توسعه ورزش در بين زندانيان با نظر به نيازهاي زندانيان
۸٫۲٫۶٫ آسيب شناسي برنامه هاي فرهنگي و تربيتي اجرا شده در زندان
۸٫۲٫۷٫ شناخت الگوي اجتماعي شدن زندانيان در زندان (دروني شدن ارزش هاي مجرمانه)
۸٫۲٫۸٫ شناخت الگوهاي اجتماعي شدن در درون کانون هاي اصلاح و تربيت (دروني شدن ارزش هاي مجرمانه)

۹٫ آموزش کارکنان

۹٫۱٫ اولويت هاي اوليه
۹٫۱٫۱٫ اجراي آزمايشي روش هاي آموزشي غير کلاسيک و نو براي کارکنان
۹٫۱٫۲٫ شناخت اثربخشي آموزش هاي پيشين در عملکرد شغلي کارکنان
۹٫۲٫ اولويت هاي ثانويه
۹٫۲٫۱٫ نيازسنجي آموزشي زندانيان و کارکنان زندان

۱۰. مسائل شغلي کارکنان
۱۰٫۱٫ اولويت هاي اوليه
۱۰٫۱٫۱٫ فرسودگي شغلي (جسم و روان) کارکنان زندان و زمينه هاي پيشگيري و مقابله
۱۰٫۱٫۲٫ فراتحليل پژوهش هاي پيشين در زمينه ي آسيب هاي شغلي پرسنل زندان
۱۰٫۱٫۳٫ گونه شناسي آسيب هاي مربوط به خانواده هاي افراد شاغل در زندان و راهکارهاي پيشگيري.
۱۰٫۱٫۴٫ سنخ شناسي رفتارهاي آسيب زا و راهکارهاي پيشگيري از آن در بين سربازان وظيفه مشغول به خدمت در زندان ها
۱۰٫۲٫ اولويت هاي ثانويه
۱۰٫۲٫۱٫ ارزيابي وضع موجود بهداشت رواني پرسنل زندان و زمينه هاي آسيب زا: ارائه مدل مطلوب کاري با نظر به شاخص هاي بهداشت روان براي پرسنل زندان
۱۰٫۲٫۲٫ سنجش ميزان کار مفيد کارکنان سازمان زندانها و ارائه مدلي براي بالا بردن بهره وري
۱۰٫۲٫۳٫ شناخت الگوهاي طرد اجتماعي درقبال شغل زندانباني و ارائه راهکارهاي منزلت بخشي به شغل زندانباني.
۱۰٫۲٫۴٫ شناخت شاخص هاي موجود در مورد فضا، امکانات و رضايت شغليِ پرسنل زندان و مقايسه آن با استانداردهاي ملي و بين المللي.

۱۱. مديريت زندان
۱۱٫۱٫ اولويت هاي اوليه
۱۱٫۱٫۱٫ امنيت شبکه هاي اطلاعاتي الکترونيکي زندان و راهکارهاي ارتقاي آن (آسيب شناسي وضع موجود و ارائه الگوي بهينه)
۱۱٫۱٫۲٫ شناخت ظرفيت هاي مشارکتي زندانيان در اداره امور زندان ها
۱۱٫۱٫۳٫ خصوصي سازي زندان ها: امکان ها، فرصت ها و تهديد ها (بررسي زمينه¬هاي اقتصادي و امنيتي اجراي طرح خصوصي سازي زندان ها)
۱۱٫۱٫۴٫ ارائه الگوي مديريت بحران در زندان (حوادث، شورش، حريق و …)
۱۱٫۲٫ اولويت هاي ثانويه
۱۱٫۲٫۱٫ ارزيابي اثربخشي و آسيب شناسي فعاليت هاي مددکاران در زندان و راهکارهاي ارتقاء آن.
۱۱٫۲٫۲٫ نيازسنجي زندانيان در امور رفاهي و ارتباطي( ارتباط با خانواده و جامعه)
۱۱٫۲٫۳٫ مطالعه ي سطوح رضايت مندي ارباب رجوع (مقيم و غير مقيم در زندان ها) و موانع تحقق رضايت مندي (ارائه الگوي بهينه با نظر به موانع موجود)
۱۱٫۲٫۴٫ اثر استفاده از تکنولوژي هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي بر ميزان هنجارمندي در زندان (زندانباني الکترونيک)
۱۱٫۲٫۵٫ ارائه طرحي مديريتي براي صرف بهينه ي اعتبارات عمراني
۱۱٫۲٫۶٫ ارائه مدلي براي کوتاه  کردن فرايندهاي اداري و بورکراتيک در زندان با نظر به تکنولوژي هاي نوين.
۱۱٫۲٫۷٫ مقايسه وضع موجود زندان ها از نظر پرسنل متخصص و غير متخصص نسبت به جمعيت زنداني با استانداردهاي جهاني.
۱۱٫۲٫۸٫ شناخت زمينه هاي استفاده از تخصص و توانايي هاي زندانيان در توانمندسازي زندانيان
۱۲٫ اشتغال زندانيان:
۱۲٫۱٫ اولويت هاي اوليه
۱۲٫۱٫۱٫ ارزيابي عملکرد اشتغال و حرفه آموزي در زندانها و راهکارهاي ارتقاء
۱۲٫۲٫ اولويت هاي ثانويه
۱۲٫۲٫۱ ارزيابي اقتصادي کارگاه هاي توليدي زندان.
۱۲٫۲٫۲ شناخت امکان ها و زمينه هاي اشتغال درآمدزا در درون زندان براي زندانيان.

دفتر آموزش و پژوهش سازمان آمادگي دارد، در صورت ارائه موضوعات و عناوين پژوهش هايي خارج از اولويت هاي تعيين شده به منظور؛
• يافتن راه حل براي مشکلات خاص و پيش بيني نشده
• اجراي آزمايشي روش هاي اجرايي نوين
• پايش و ارزشيابي برنامه هاي سازمان
نسبت به بررسي موضوعات و پروپوزال ها اقدام و در صورت لزوم اجرايي نمايد .

تعداد بازديد اين صفحه: 7791
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما