پنجشنبه 2 آذر 1396   14:48:20
Guest (qomuniguest)

مرکز رشد واحدهای فناور - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما